1-2- پیشینه تحقیق17
1-1-2- تحقیقات داخلی17
2-1-2- تحقیقات خارجی20
2-2- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی24

1-2-2- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید24
2-2-2- مفهوم سرمایه و ابعاد آن27
3-2-2- تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی30
4-2-2- تعریف سرمایه اجتماعی32
5-2-2 سطوح سرمایه اجتماعی36

6-2-2- اشکال سرمایه اجتماعی38
7-2-2- اجزای سرمایه اجتماعی43
8-2-2- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی43
9-2-2- روابط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان کلاسیک52
10-2-2- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسان جدید56
11-2-2- جایگاه و اهمیت خانواده74
12-2-2- سرمایه اجتماعی در خانواده74
13-2-2- اهمیت و جایگاه تلویزیون76
14-2-2- پیدایش تلویزیون در ایران و جهان77
15-2-2- دو نگرش متضاد درباره تلویزیون79
16-2-2- تلویزیون و خانواده80
17-2-2- نظریههای ارتباطات81
18-2-2- چهارچوب نظری تحقیق85
19-2-2- مدل تحقیق86
3-فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه88
2-3- روش تحقیق89
3-3- جامع? آماری90
4-3- واحد مشاهده90
5-3- واحد تحلیل90
6-3- روش نمونهگیری90
7-3-حجم نمونه و روش محاسبه آن 91
8-3- روش گردآوری اطلاعات92
9-3- تعریف عملیاتی متغیرها92
10-3- پایایی تحقیق97
11-3- اعتبار تحقیق98
4-فصل چهارم: یافته های تحقیق
1-4- مقدمه100
2-4- یافتههای توصیفی101
3-4- یافتههای تحلیلی124
4-4- تحلیل چندمتغیره؛ رگرسیون خطی143
5-فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
1-5- جمع بندی یافته های توصیفی 148
2-5- جمعبندی یافتههای تحلیلی150

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون155
4-5- نتیجهگیری156
5-5- بحث در نتایج158
6-5- پیشنهادها159
7-5- محدودیتهای تحقیق160
فهرست منابع161
ضمایم167

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


پاسخ دهید