2.1.3.1.3.1.2.3 ثمن باز28
2.1.3.1.3.2 شرط زمان باز30

2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز32
2.2 مبحث دوم: تاریخچه34
2.2.1 گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد34
2.2.2 گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده35
2.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده36
3. فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز38
3.1 مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز39
3.1.1 گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری39
3.1.2 گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک40
3.2 مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخهای آن42
3.2.1 گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخهای آن42
3.2.1.1 اشکالات حقوقی42
3.2.1.2 پاسخهای طرفداران44
3.2.2 گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخهای آن47
3.2.2.1 اشکالات اقتصادی47
3.2.2.2 پاسخهای طرفداران48
3.3 مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز50
3.3.1 گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز50
3.3.1.1 مقابله با فرصت طلبی50
3.3.1.2 کاهش هزینههای معاملاتی51
3.3.1.3 پیش‌بینی و تعیین خطر52
3.3.1.4 مطلوبیت و کارآمدی52
3.3.1.5 سازگاری با آینده53
3.3.2 گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی53
3.3.2.1 هزینههای معاملاتی53
3.3.2.2 تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید