3.2. طنز20
1.3.2. زمینه اصلی رواج طنز22
2.3.2. هدف طنز23
2.3.2. انواع طنز24
4.3.2. شیوه های طنز26
فصل سوم
بافت برون متنی گفتمان در اشعار طنز بهار و زهاوی
1.3. موقعیت سیاسی زهاوی32
3.1.1. انقلاب ده? بیست34
2.3. اوضاع اجتماعی عراق36
3.3. موقعیت سیاسی بهار38
3.3.1. مشروطه (128? – 1299هـ.ش)38
2.3.3. حکومت پهلوی40
4.3. اوضاع اجتماعی ایران41
5.3. گذری بر زندگی و اندیشه های دو شاعر43
1.5.3. زهاوی43
1.1.5.3. اندیشه های زهاوی45
2.1.5.3. آثار زهاوی48
3.1.5.3. شعر زهاوی48
2.5.3. بهار52
1.2.5.3. زندگی و اندیشه های بهار52
2.2.5.3. شعر بهار55
3.2.5.3. آثار بهار58
6.3. آشنایی زهاوی و بهار58
7.3. شعر دوره معاصر در عراق و ایران60
فصل چهارم
بافت متنی گفتمان در اشعار طنز بهار و زهاوی

1.4. تحلیل موضوعی66
1.1.4. طنز سیاسی66
1.1.1.4. عاملان و حوادث سیاسی66
2.1.1.4. استعمارگران74
3.1.1.4. جنگ جهانی77
4.1.1.4. بیداری مردم78
2.1.4. طنز اجتماعی80
1.2.1.4. دعوت به پیشرفت و مبارزه با نادانی و سستی80
2.2.1.4. دفاع از حقوق زنان84
3.2.1.4. مبارزه با فقر86
4.2.1.4. مبارزه با باورها و سنت های خرافی88
5.2.1.4. مبارزه با سطحی نگری و قشری گری96
6.2.1.4. مقابله با مفاسد اجتماعی101
2.4. تحلیل هنری107
1.2.4. زبان107
1.1.2.4. مجاز108
2.1.2.4. استعاره114
3.1.2.4. کنایه118
4.1.2.4. تشبیه121
2.2.4. موسیقی123
1.2.3.4. موسیقی بیرونی123
2.2.2.4. موسیقی درونی126
3.2.4. تصویرگری135
4.2.4. بینامتنی139
1.4.2.4. بینامتنی تاریخی144
3.4. قصید? نکیر و منکر146
فصل پنجم
نتایج پژوهش
1.5. یافته های پژوهش153
5.2. المخلص156

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست منابع159
فصل اول
طرح پژوهشی
مقدمه
السلام و الصلاه علی محمدٍ خاتم النبیین و آله الطییبین و الطاهرین
ادبیات تطبیقی به عنوان اندیشهای نو راهکارهایی را برای مطالعه تجانس وتقابل فرهنگی ملتها از جمله ادبیات پیش روی ما نهاده است.این علم جدید در پی آن است که مشترکات فرهنگی ملتهارا بیابد و آنگاه براساس این مشترکات آنها را به هم پیوند زند. دو ملت فارس و عرب، از قرون گذشته با هم تعاملات فرهنگی بسیار داشتهاند. این تعاملات در کشورهای هم مرز، همچون عراق و ایران بیشتر به چشم میخورد. این دو کشور دادوستدهای بسیاری در زمینههای مختلف فرهنگی،اقتصادی و حتی سیاسی داشتهاند که در دهههای اخیر،بویژه در دوران مشروطهخواهی، گسترش بیشتری یافته است.
هر دو کشور در زمان حیات زهاوی (1279-1354ه.ق =1863- 1936م) و بهار (1263-1330ه.ش = 1884-1954م) تحت سلط? مستبدان عثمانی و قاجاری بودند، که باعث گسترش جنبشهای آزادیطلبانه گردید. از سوی دیگر عقبماندگیهای اجتماعی و فرهنگی بر مشکلات سیاسی افزود. بنابراین جای شگفتی نیست که اکثر شاعران در این دوره به ادبیات رآلیستی توجه داشته و مسائل روز را در شعر خود منعکس میکردند. بهار و زهاوی همچون اکثر شاعران هم عصر خود، به عنوان شاعرانی متعهد و معناگرا، با نگاهی موشکافانه به نابرابریها وناهنجاریهای جامعه، سعی در اصلاح مفاسد اجتماعی و تقویت مصالح مردمی داشتند. از سوی دیگر استبداد و خفقان سیاسی اجاز? انتشار حقایق را آنچنان که بود، نمیداد؛ بنابراین به طنز سیاسی و اجتماعی، که مسائل را در لفافه بیان میکند، روی آوردند. بنابراین شرایط اجتماعی و سیاسی (عناصر غیر زبانی) یکی از دلایل اصلی شباهت درونمای? اشعار طنز این دو شاعر است. از سوی دیگر شرایط فرهنگی یکسان که به سوی ایجاد تغییرات اساسی در ادبیات میرفت، عناصر زبانی (زبان، موسیقی، تصویرپردازی) هر دو شاعر را شبیه هم کرده است. در کنار این مسائل، دوستی و رابط? دو شاعر و دادوستدهای دو کشور بر احتمال تاثیرپذیری آندو از یکدیگر، میافزاید. بر این اساس میتوان گفت که برخی اشعار طنز سیاسی و اجتماعی آنها -چه در عناصر زبانی و چه در محتوا- از همدیگر متاثر هست.
این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول کلیات پژوهش و مسائل مربوط به موضوع مورد نظر بیان میگردد. در فصل دوم به بیان مبانی نظری میپردازد. در این فصل ابتدا ادبیات تطبیقی با تمامی رویکردهای آن از جمله رویکرد جدید فرانسه، (که پژوهش تحت تأثیر آن است) بررسی شده و اهداف اصلی ادبیات تطبیقی را بیان کرده است. در بخش دوم این فصل به گفتمان و تحلیل گفتمان به عنوان روش کاربرد زبان در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است. این نظریه شامل دو رکن بافت برون متنی و بافت درونمتنی میشود. در بافت برون متنی تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی بر ادبیات و شعر بررسی میگردد و در بافت درون متنی عناصر زبانی از جمله تصویرپردازی، موسیقی و زبان با اشکال کاربردی آن همچون مجاز و حقیقت، در تولیدات ادبی مدنظر قرار گرفته میشود. بخش آخر مربوط به طنز به عنوان شاخهای از ادبیات انتقادی است که در آن اهداف، انواع و شیوههای طنز توضیح داده خواهد شد.
فصل سوم بافت برون متنی بهار و زهاوی و تأثیری که بر شعر طنز آنها داشته است، بررسی میگردد. این فصل شامل موقعیت سیاسی و اجتماعی شاعران است که مشروطه را به عنوان نقط? عطفی در دوران زندگی آنها معرفی میکند. همچنین سرگذشت و دیدگاههای آنها را به همراه انواع نوشتهها و سرودههایشان بررسی کرده و در پایان به دوستی و روابطی که آندو با هم داشتند، اشاره میکند. فصل بعد شامل بافت درونمتنی اشعار طنز زهاوی و بهار است، که اشعار طنز سیاسی و اجتماعی را از دو بعد موضوعی و هنری(زبانی) تحلیل میکند. در قسمت موضوعی، محتوای اساسی شعر شاعران، یعنی سیاست و اجتماع را با استناد به اشعار طنز آنها، براساس شیوههای مختلف طنز مورد کنکاش قرار داده است. در بخش دوم از لحاظ هنری و زیباییشناسی به اشعار طنز زهاوی و بهار میپردازد. در این بخش عناصر زبانی اشعار آنها را در اقسام مختلف از جمله زبان، موسیقی، تصویرپردازی و تناص بررسی کرده و شباهتهای زبانی را با توجه به اشعار آنها بیان میکند. در پایان هم قصید? “نکیر و منکر” بهار به عنوان ترجم? منظوم ابیات ابتدایی “ثوره فی الجحیم” با تکیه بر ابیات اصلی زهاوی منعکس گردیده است. در فصل آخر یافتههای پژوهش بیان میشود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل


پاسخ دهید