3.2. طنز20
1.3.2. زمینه اصلی رواج طنز22
2.3.2. هدف طنز23

2.3.2. انواع طنز24
4.3.2. شیوه های طنز26
فصل سوم
بافت برون متنی گفتمان در اشعار طنز بهار و زهاوی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1.3. موقعیت سیاسی زهاوی32
3.1.1. انقلاب ده? بیست34
2.3. اوضاع اجتماعی عراق36
3.3. موقعیت سیاسی بهار38
3.3.1. مشروطه (128? – 1299هـ.ش)38
2.3.3. حکومت پهلوی40
4.3. اوضاع اجتماعی ایران41
5.3. گذری بر زندگی و اندیشه های دو شاعر43
1.5.3. زهاوی43
1.1.5.3. اندیشه های زهاوی45
2.1.5.3. آثار زهاوی48
3.1.5.3. شعر زهاوی48

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2.5.3. بهار52
1.2.5.3. زندگی و اندیشه های بهار52
2.2.5.3. شعر بهار55
3.2.5.3. آثار بهار58
6.3. آشنایی زهاوی و بهار58
7.3. شعر دوره معاصر در عراق و ایران60


پاسخ دهید