4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام و نام خانوادگی : لیلا موحدیان
تاریخ و امضاء :

بسمه تعالی

درتاریخ : 19/11/1392
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای / خانم لیلا موحدیان از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 75/19 بحروف نوزده ممیز هفتاد و پنج صدم و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشکده علوم پایه
****************************************************************
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهشنامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101کد شناسایی پایان نامه : 10130307911001 عنوان پایان نامه : بررسی نظریه تابع چگالی تعادلهای توتومری هتروآروماتیکها: مطالعه NBOنام و نام خانوادگی دانشجو : لیلا موحدیان
شماره دانشجوئی : 900751794
رشته تحصیلی : شیمی معدنیتاریخ شروع پایان نامه : نیمسال دوم 1391
تاریخ اتمام پایان نامه : نیمسال اول 1392استاد راهنما : سرکار خانم دکتر آذر باقری قمی
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مهرنوش کریمخانیآدرس و شماره تلفن : تهران- میدان رسالت- خیابان شهید مدنی- کوچه شهید خلیلی- پلاک 13- واحد6 تلفن:77138455چکیده پایان نامه :
از روش (DFT) Density Functional Theory در سطح DFT/6-31G برای بررسی ساختار هندسی، انرژیهای نسبی و ویژگیهای الکترونی توتومرهای پروتروپیک احتمالی در نکسیوم و پروتونیکس و لامیوودین استفاده کردیم. ساختار و انرژیهای نسبی توتومرها در حلالهای مختلف پیش بینی شدهاند. ترتیب پایداری این توتومرها عبارت است از: پروتونیکس < نکسیوم < لامیوودین که به روش DFT محاسبه شدهاند.
هیدراتاسیون موضوع جالب دیگری میباشد که در این کار روی آن بحث شده است، زیرا ساختار هندسی و پایداری مولکولهای بیولوژیکی تحت تأثیر برهمکنش با مولکولهای حلال قرار میگیرند. هدف اصلی مطالعهی توتومریزاسیون، ارزیابی انتقال پروتون در داروها میباشد.
احتمالاً یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین توضیع توتومرها در مواد بیولوژکی، محیط میباشد. پارامترهای انرژی اشکال توتومریک در فاز آبی (? = 78.5) و حلالهای دیگر، با مدل PCM در سطوح DFT/6-31G به دست آمد.
قطبیت ترکیبات با ممان دو قطبی آنها تشریح میشود. ممان دو قطبی برای تمام توتومرهای دارویی در فازهای گازی و آبی به دست آمدند. معمولاً ترتیب ممان دو قطبی مثل ترتیب انرژی نیست. با این وجود، مقادیر ممان دو قطبی محاسبه شده در فاز آبی بیشترین مقدار دارد، و مشاهده میشود توتومرهای آمینی و کتونی در میان تمام اشکال احتمالی توتومری پایدارتر هستند. دادههای ما نشان میدهند که ممان دو قطبی در فاز آبی نسبت به فاز گازی بیشتر است که نشان دهنده حساسیت توتومرها به قطبشپذیری حلال است.
اثر حلال روی پوشیدگی نیتروژن و اکسیژن توتومرها با استفاده از روشDFT از ترکیب مدل PCM و GIAO بررسی شد.
آنالیز NBO نشان داد که رزونانس جفت تنهای اتم اکسیژن یا نیتروژن و NBO غیر لوویسی (?* یا ?*) با افزایش کاراکتر P جفت تنهای اکسیژن و یا نیتروژن افزایش مییابد. ما این نتایج را با آنالیز اوربیتال مولکولی طبیعی تأیید کردیم. برای هر دهنده NBO (i) و پذیرنده NBO (j) انرژی پایداری(E2) با عدم استقرار i ? j همراه میشود.
ویژگیهای ساختاری و ارتعاشی توتومرهای دارویی نیز مطالعه شدند. همچنن شیفتهای شیمیایی آنیزوتروپی و ?? را محاسبه کردیم.نظر استاد راهنما برای چاپ درپژوهشنامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضا :
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول- مقدمه1
1-1 مقدمه 2
2 فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک4
2-1 مقدمه 5
2-2 اهداف این فصل5
2-3 پدیده توتومری6
2-4 اهمیت توتومریزاسیون در سیستمهای حیاتی 8
2-4-1 واکنشهای توتومریزاسیون 8
2-5 اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی10
2-6 ترکیبات آروماتیک11
2-6-1 خصلت آروماتیکی و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel)11
2-6-2 ترکیبهای آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس12
2-7 هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAH)12
2-8 اثر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای بر انسان13
2-9 اهمیت روشهای محاسباتی در داروها 16
2-10 معرفی پروتونیکس18

2-11 معرفی لامیوودین24
2-12 معرفی نگسیوم28
3 فصل سوم- مطالعه پیرامون نظریه تابع تئوری چگالی34
3-1 نگاهی کلی بر شیمی محاسباتی35
3-2 شیمی محاسباتی36
3-2-1 مکانیک مولکولی37
3-2-2 روشهای ساختار الکترونی39
3-2-2-1 روشهای نیمه تجربی39
3-2-2-2 روشهای محاسبات آغازین40
3-2-2-3 روشهای عملی دانسیته41
3-3 مدل شیمیایی 41
3-4 تعریف مدل شیمیایی42
3-5 مدلهای ترکیبی42
3-6 محاسبات کامپیوتری در شیمی 43
3-6-1 آشنایی با نرم افزار Hyperchem45
3-6-2 آشنایی با نرم افزار Gaussian 9845
3-7 روش (Method)47
3-7-1 روش هارتری- فاک47
3-7-2 روش تئوری تابعی چگالی (DFT)49
3-8 سری پایه (Basis set)50
3-9 انواع مجموعههای پایه52
3-9-1 توابع پایه STO-nG52
3-9-2 مجموعههای پایه ظرفیتی شکافته52
3-9-3 مجموعه پایه پلاریزه52
3-10 طیف سنجی در شیمی محاسباتی53
3-10-1 طیف سنجی مادون قرمز IR53
3-10-2 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)55
3-10-2-1 جابهجایی شیمیایی56
3-10-2-2 پوشیدگی شیمیایی57
3-10-2-3 رابطه جابهجایی شیمیایی و پوشیدگی شیمیایی58
3-10-3 پدیده توتومریسم و NMR59
3-11 محاسبات اوربیتالهای پیوندی طبیعی (NBO)59
3-11-1 عدد اشغال61
3-11-2 خروجی NBO62
4 فصل چهارم – محاسبات65
4-1 معرفی ترکیبات مورد محاسبه66
4-2 بررسی گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، الکتروفیلیسیته و Nmax ? …………….69
4-3 بررسی آنتالپی واکنش94
4-4 بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p96
4-5 بررسی جا بهجایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی105
4-5-1 محاسبات مربوط به ? ایزوتروپی105
4-5-2 محاسبات مربوط به آنیزوتروپی (?)123
4-5-3 محاسبات مربوط به بی تقارنی مولکولی (?)158
4-6 بررسی طول پیوندها170
4-7 بررسی زاویه پیوندها 174
4-8 بررسی میزان بار و تعداد الکترونها178
4-9 بررسی انرژی رزونانسی انتقالات درسیستمهای مورد برسی199
4-10 بررسی مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای داروها202
4-11 پیش بینی طیفهای IR محاسباتی205
5 فصل پنجم- بحث و نتیجهگیری209
5-1بررسی نتایج گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی ، الکتروفیلیسیته ………………….. 210
5-2 نتایج بررسی ممان دو قطبی 211
5-3 نتایج بررسی طول پیوند213
5-4 انرژی نقطه صفر 214
5-5 نتایج بررسی جابه جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی در توتومرها215
1. پروتونیکس و نگسیوم215
2. لامیوودین217
5-6 نتایجی از اوربیتال مولکولی طبیعی(NBO)219
فهرست منابع و مأخذ:232
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ‏4-2-1: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط Gasبا روش B3lyp و خط دستور 6-31G*70
جدول ‏4-2-2: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس درمحیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*71
جدول ‏4-2-3: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین درمحیط Gas با روشB3lyp و خط دستور 6-31G*72
جدول ‏4-2-4: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین در محیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*72
جدول ‏4-2-5: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*73
جدول ‏4-2-6: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*74
جدول ‏4-2-7: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه6-31G* در حلال75
جدول ‏4-2-8: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال76
جدول ‏4-2-9: مقایسه انرژیHomo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6- 31G* در محیط حلال77
جدول ‏4-2-10: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال78
جدول ‏4-2-11: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال79
جدول ‏4-2-12: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال80
جدول ‏4-2-13: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال81
جدول ‏4-2-14: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال82
جدول ‏4-2-15: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال83
جدول ‏4-2-16: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-2-17: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-2-18: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*85
جدول ‏4-2-19: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*86
جدول ‏4-2-20: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*87
جدول ‏4-2-21: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*88
جدول ‏4-2-22: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*89
جدول ‏4-2-23: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*90

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ‏4-2-24: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*91
جدول ‏4-2-25: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*92
جدول ‏4-2-26: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*93
جدول ‏4-3-1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-3-2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-4-1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*96
جدول ‏4-4-2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*97
جدول ‏4-4-3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp98
جدول ‏4-4-4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روشB3lyp100
جدول ‏4-4-5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روشB3lyp و سری پایه 6-31G*101
جدول ‏4-4-6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp102
جدول ‏4-4-7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*103
جدول ‏4-4-8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*104
جدول ‏4-5-1: مقایسه ضریب پوشیدگی H43(هیدروژن توتومری) در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال107
جدول ‏4-5-2: مقایسه ضریب پوشیدگی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال107
جدول ‏4-5-3: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-5-4: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-5-5: مقایسه ضریب پوشیدگی O21 در توتومرهای دارویی نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-5-6: مقایسه ضریب پوشیدگی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-5-7: مقایسه ضریب پوشیدگی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-5-8: مقایسه ضریب پوشیدگی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-5-9: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111
جدول ‏4-5-10: مقایسه ضریب پوشیدگی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 1

پاسخ دهید