1-2-2- برنامه ریزی تولید ادغامی5
1-2-3- واحد ادغامی6
1-2-4- استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی6
1-2-5- هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین6
1-2-6- روش های حل مسائل برنامه ریزی تولید ادغامی7

1-2-7- عدم قطعیت و انواع آن7
1-3- بیان مساله8
1-4- ضرورت انجام تحقیق9
1-5- کاربردهای تحقیق9
1-6- اهداف تحقیق10
1-7- ساختار رساله10
2- مروری بر ادبیات تحقیق12
2-1- مقدمه13
2-2- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید (قبل از سال 2000)13
2-3- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید تحت عدم قطعیت (بعد از سال 2000)26
2-4- بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت40
2-4-1- برنامه‌ریزی تصادفی با ارجاع40
2-4-2- بهینه‌سازی پایدار41
2-4-2-1- بهینه‌سازی تصادفی پایدار43
2-4-2-2- بهینه سازی پایدار با پارامترهای بازه ای45
2-4-3- برنامه ریزی ریاضی فازی47
2-4-3-1- برنامه ریزی فازی منعطف47
2-4-3-2- برنامه ریزی فازی امکانی48
2-5- بهینه سازی چند هدفه48
2-5-1- برنامه ریزی توافقی49
2-5-2- اپسیلون-محدودیت49
2-6- نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق50
3- مدل های پیشنهادی52
3-1- مقدمه53
3-2- مدل پیشنهادی اول؛53
3-2-1- تشریح مسئله و فرضیات54
3-2-2- پارامترها و متغیرهای مسئله55
3-2-3- مدل سازی، حالت قطعی56
3-2-4- مدل سازی، حالت تصادفی58
3-3- مدل پیشنهادی دوم؛60
3-3-1- تشریح مسئله و فرضیات62
3-3-2- پارامترها و متغیرهای مسئله63
3-4- مدل پیشنهادی سوم؛66
3-4-1- پارامترها و متغیرهای مسئله66
3-5- مدل پیشنهادی چهارم؛70
3-5-1- تشریح مساله و فرضیات71
3-5-2- پارامترها و متغیرهای مسئله73
3-5-3- تابع تخفیف مقداری76
3-5-4- تابع جریمه کمبود غیرخطی77
3-5-5- خطی سازی توابع چند ضابطه ای78
3-5-5-1- خطی سازی تابع تخفیف قیمت خرید78
3-5-5-2- خطی سازی تابع هزینه کمبود81
3-5-6- خطی سازی عبارات درجه دوم با روش تفکیک پذیر81
3-5-7- زمان تدارک منعطف83
4- الگوریتم حل و نتایج محاسباتی86
4-1- مقدمه87
4-2- روش حل پیشنهادی مدل 187
4-3- مورد مطالعاتی مدل 187
4-3-1- تشریح مورد مطالعاتی87
4-3-2- نتایج محاسباتی93
4-4- روش حل پیشنهادی مدل 298
4-4-1- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته98
4-4-2- روش ال-شکل100
4-5- مثال کاربردی برای مدل 2104
4-5-1- تشریح مثال104
4-5-2- نتایج محاسباتی105
4-6- روش حل پیشنهادی مدل 3108
4-6-1- روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته109
4-6-2- الگوریتم ژنتیک109
4-6-2-1- ساختار کرموزوم (نحوه کد کردن جواب)109
4-6-2-2- جمعیت اولیه112
4-6-2-3- تابع برازندگی112
4-6-2-4- استراتژی انتخاب113
4-6-2-5- عملگرهای بهبود یافته الگوریتم ژنتیک113
4-6-2-6- اپراتورهای تعدیل114
4-6-3- قدم های الگوریتم ژنتیک پیشنهادی115
4-6-3-1- معیار توقف الگوریتم116
4-7- مثال های عددی برای مدل 3117
4-7-1- تشریح مثال118
4-7-2- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد کوچک و متوسط118
4-7-3- نتایج محاسباتی مثال های عددی با ابعاد بزرگ120
4-7-4- منحنی کارائی121
4-8- روش حل پیشنهادی مدل 4122

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-8-1- تخمین تعداد سناریوهای مورد نیاز124
4-8-2- تشریح مثال125
4-8-3- نتایج محاسباتی126
5- جمع‌بندی و پیشنهادها133
5-1- جمع‌بندی134
5-2- نوآوری‌های تحقیق134
5-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی135
6- منابع و مراجع136
7- پیوست‌ها149
7-1- پیوست 1150
7-2- پیوست 2150
لیست شکل‌ها و جداول
شکل ‏1-1- برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت3
شکل ‏1-2- برنامه ریزی و کنترل تولید4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید