1-2-1. اقسام ولایت در فقه12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه14
1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه15
1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه15
1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه15
1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه16
1-4-1. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه17
1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه17
1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه18
1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه18
1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه18
1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه18
1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه18
1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه19
1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه19
1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه19
1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه20
1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه21
1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه21
1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه22
1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه23
1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه23
1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه23
10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه24
1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه24
1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه27
فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن
2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و
حقوق موضوعه ایران ………………………………………………………………………………………….29
2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه29.
2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه30
2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه32
2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه32
2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه32
2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه32
2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه 34
2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه34
2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه34
2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه35
2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه35
2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه35
2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه37
2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه37
2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه37
2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه37
2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه .38
2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه38
2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه38
2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه39
2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه39
2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه40
2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه42
2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه42
2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه42
2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه43
2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43
2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه 43
2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه44
2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه45
2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه45
2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه45
2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه45
2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه46
2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه46
2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه46
2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه46
2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه47
2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه48
2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه48
2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه48
2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه49
2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه49
2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه49
2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه50
2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه50
2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه51
2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه51
2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق
موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………52
2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه52
2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه52
2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه52
2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… 53
2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه53
2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه54
2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه54
2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه54
2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه54
2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه54
2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه55
2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه55
2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه56
2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه56
2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه56
2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه56
2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه56
2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه58
2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه59
2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه59
2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه59

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه60
2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه60
2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه60
2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه 61
2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 61
2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه 62
2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه 62
2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 62
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه 62
2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه 63
2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 63
2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه 63
2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه 63
2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه64
2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه65
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه65
2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 65
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه 65
2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه65
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه66
2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه67
2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه67
2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه 68
2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه 68
2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه68
2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه68
2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه 68
2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 68
2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه 69
2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه 69
2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 69
2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 69
2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه 69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید